องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.ดงมหาวัน (ประธานกรรมการ)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเเผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประกาศเจตนารมณ์ "งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด" (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเเก้ไขปัญายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย"

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ การลอยกระทงรักษ์สิ่งเเวดล้อม

ประชาสัมพันธ์ กำหนดน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเเละกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเเบบเบ็ดเสร็ข (One Stop Service : OSS) อบต.ดงมหาวัน

คำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเเบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) อบต.ดงมหาวัน

คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเเบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) อบต.ดงมหาวัน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายมอบเกียรติบัติเเก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงมหาวัน

ประกาศ รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด

ประกาศการสำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประโยชน์ของวิตมินโฟลิก วิตามิน B9 (โฟลิก เอซิค) กับการป้องกันความพิการแต่กำเนิด

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

รายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดเเละค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานบริการสาธารณะของ อบต.ดงมหาวัน

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ประกาศอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ เเละวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด

ประการผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานจ้าง ตำเเหน่งผู้ดูเเลเด็กเเละผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประการผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานจ้าง ตำเเหน่งพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศคะเเนนภาคความรู้ทั่วไป ภาค ก. เเละคะเเนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำเเหน่ง (ภาค ข.) ตำเเหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เเละ ผู้ดูเเลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง (ภาค ค.) ตำเเหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เเละ ผู้ดูเเลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำตำบลดงมหาวัน ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประชาคมสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โครงการรณรงค์อบรม เเละประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ( 1ตค.65-31 มีค. 66)

การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ีรายงานการรับของขววัญเเละของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมโรคจาการประกอบอาชีพเเละโรคจากสิ่งเเวดล้อม พ.ศ.2562

ประกาศผลคะแนนการทดสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันขอเชิญร่วมกิจกกรรมวันเด็ก วันที่ 14 มกราคม 2566

รับสมัครนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาค่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนน เเบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม เเละ หมู่ที่10 บ้านปงบน ตำบลดงมหาวัน

ประกาศองค์ อบต.ดงมหาวัน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

สรุปการดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขเเละเเมวในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน

อบจ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกกรณีทีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการการเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับครัวเรือน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ประกาศอบต.ดงมหาวัน เรื่องนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค (Privacy Policy)

แบบรายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กระบวนการจัดการร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

รายงานสถิติผู้ใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินความเสี่ยงการประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

ประกาศอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

รายงานผลการดำเนินโครงกาารคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ประชาสัมพันธ์เรื่อง รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

รายงานการดำเนินงาน โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บ้านสันไทรงาม หมู่ที่5

รายงานผลการดำเนินงาน โครงงานอบบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านป่าเลา หมู่ที่3

รายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 70 พรรษา

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ดงมหาวัน

รายงานการดำเนินการโครงการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูเเละพัฒนาคุณภาพผู้อายุ คนพิการเเละผู้ด้อยโอกาส ตำบลดงมหาวัน

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

รายงานผลการทำเนินงานโครงการ ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข

รายงานการดำเนินงาน โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลูกประคบ)

เรื่อง ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

รายงานการดำเนินงาน โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บ้านป่าตึง หมู่ที่6

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเพื่ออุปโภค - บริโภค ปี พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

รายงานการดำเนินงาน โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บ้านร่องหวายหมู่ที่2

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำตำบลดงมหาวัน ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมประจำตำบลดงมหาวัน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565

ประกาศจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย

ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟู เเละพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการเเละผู้ด้อยโอกาส

แจ้งปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เป็นการชั่วคราว

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินโครงการเผ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านปงเคียน ประจำปี พ.ศ.2565

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโครงการ อบจ.สัญจร โดยศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำตำบลดงมหาวัน ประเพณีบุญผะเหวด

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

รายงานผลการดำเนินการสำรวจ ปรับปรุง พัฒนาตลาดตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะขิงตลาด พ.ศ.2551

รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปงเคียน ประจำปีงบประมาณ 2565

เเนวทางป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

การปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 เเห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 42)

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.ดงมหาวัน

ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก อบต.ดงมหาวัน

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันครั้งแรก

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นำร่องการท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่ง ศบค. 15-2564 ลว. 15 ต.ค. 2564 (พท.สูงสุดข้มงวด 23)

ข้อกำหนดตาม ม.9 พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ฉ.35

พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันที่ 397/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จดหมายข่าว ส่วนกองคลัง

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 72/2564

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 71/2564

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)

รายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบประมวลผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.ดงมหาวัน

ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.ดงมหาวัน

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงภาวะสุขภาพตามหลักการสร้างองค์กรแห่งความสุข และสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงได้จัดทำข้อมูลแนวทางในการป้องกันโรคติดเชื

รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 5 อัตรา

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประกาศ รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2564

ประกาศ ผลคะแนนการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)และผลคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2564

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกทำบัตรผู้พิการ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

อบต.ดงมหาวัน รับ โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

การสนับสนุนสนามกีฬาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

คู่มือการพัฒนาเเละส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ประกาศใช้เเผนป้องกันปราบปรามการทุจริต

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 ของอบต.ดงมหาวัน

ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างฯประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน นส.3ก

ประชาสัมพันธ์ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเอกสารสิทธิประเภทอื่น

ประชาสัมพันธ์ ภดส.1 อบต.ดงมหาวัน

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2563

ขอประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ของปปช. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

ประกาศผลคะแนนผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

อบต.ดงมหาวัน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา

อบต.ดงมหาวัน รับ โอน ย้าย ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสภาองค์การบริหารสว่นตำบลดงมหาวัน เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศอบต.ดงมหาวัน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ดงมหาวัน

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 ของอบต.ดงมหาวัน

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล อบต.ดงมหาวัน

สรุปกระบวนงานบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ที่มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน

ประกาศผลคะแนนผู้เข้ารับการสรรหาฯ เป็นพนักงานขับรถยนต์

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการฯ

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 ของอบต.ดงมหาวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Flow chart แสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละวิธี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ขอประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ของปปช. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันรายละเอียดโครงการประเภทการก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561

ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่าย ปี 2561

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 5 กันยายน 2561

แจ้งประกาศการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

การสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย

รับ โอนย้าย เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)

การเพิ่มทางเลือกที่ 3 ของผู้ประกันตนมาตรา 40

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประจำเดือนเมษายน 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศผลคะแนนผู้เข้ารับรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬา ดงมหาวันเกมส์

รับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการผู้ประกันตน

ร่วมถวายความอาลัยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ประชาสัมพันธ์การยกร่างกฏหมายฯ

สรุปโครงการที่สำคัญ ๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการ ของสำนักงานประกันสังคม ประจำเดือนกันยายน 2560

ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว

รายงานผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

053-172131 สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการ ของสำนักงานประกันสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

พิธีลงนามพันธสัญญา ข้อตกลงว่าด้วยการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) อบต.ดงมหาวัน

ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ภาค ค.

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการ ของสำนักงานประกันสังคม ประจำเดือน

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนดำบลดงมหาวัน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปี งบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

กรมควบคุมมลพิษ ขอเชิญร่วมบริจาค อะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียม

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ดงมหาวัน

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ตารางออกประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลดงมหาวัน ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงมหาวัน

ขอเชิญนำรถยนต์ทุกรุ่น ทุกยี้ห้อ มาตรวจเช็คฟรี

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น