องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

คู่มือประชาชน

1. คู่มือบริการสำหรับประชาชน

2. คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

3. คำสั่ง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

4. คำสั่ง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

5. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

6. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

7. การรับแจ้งเรื่องราวเรื่องทุกข์

8. การข้อรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ

9. การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

10. การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย

11. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

13. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

14. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

15. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

16. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

17. การแจ้งถมดิน

18. การแจ้งขุดดิน

19. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

20. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

21. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

22. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

23. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

24. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

25. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

26. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

27. การรับชำระภาษีป้าย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น