องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

รายงานการเงินประจำ

1. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

4. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มิถุนายน 2566)

5. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)

6. รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72

7. รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2566)

9. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10. รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ได้รับการแก้ไข) ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561มาตรา72

11. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)

12. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565)

13. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ)

14. รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15. รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

16. รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561มาตรา72

17. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

18. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564

19. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

20. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)

21. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

22. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

23. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

24. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

25. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

26. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

27. รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

28. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

29. รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

30. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

31. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

32. รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

33. รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

34. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)

35. รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

36. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

37. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

38. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

39. รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ไตรมาส ที่ 2 - 4 ) ประจำปีงบประมาณ 2561

40. แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ( ไตรมาส 1 - 3 ) ประจำปี พ.ศ.2562

41. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561)

42. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

43. งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

44. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

45. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)

46. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

47. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

48. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

49. งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น