องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ - นโยบาย

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“ สิ่งแวดล้อมดี    มีการศึกษา    สังคมพัฒนา   รักษาวัฒนธรรม ”

 

นโยบายคณะผู้บริหาร

" ข้าพเจ้า  นายสงกรานต์  โสภามา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นี้ไป 

ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เป็นสำคัญ "

โดยนายสงกรานต์  โสภามา 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

 

๑. นโยบายด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

          ๑.๑  สนับสนุนหน่วยบริการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) และโรคระบาดอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี

          ๑.๒  ผลักดันตั้งศูนย์บริการฉุกเฉินร่วมกับภาคเอกชน ในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น บริการด้านการรับ  ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร

          ๑.๓  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ด้านสุขอนามัยและกิจกรรมต่าง ๆ

          ๑.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในตำบลดงมหาวัน

          ๑.๕  ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ และประเพณีพื้นถิ่นทุกมิติ

 

๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและระดับตำบล

          ๒.๑  ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้  สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๒.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร

          ๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

          ๒.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น

 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          ๓.๑  ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำวางท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและจะก่อสร้างให้เป็นถนน คสล.หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                 

          ๓.๒  ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้ระบายน้ำดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

          ๓.๓  ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน  ตรอก  ซอย  และติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          ๓.๔  ดำเนินการพัฒนาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (โซล่าเซลล์)

          ๓.๕  ดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรและอุปโภคและบริโภค

          ๓.๖  ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/แก้ไขระบบประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน

          ๓.๗ ดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

 

๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

          ๔.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง

          ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล

          ๔.๓  ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและ  การสังคมสงเคราะห์  และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 

          ๔.๔  เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ๔.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  จัดให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด          

          ๔.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า  สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ

 

๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

          ๕.๑  ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบย่อยสลายภายในหมู่บ้าน/ครัวเรือน ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล  ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน  สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล

          ๕.๒  ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลดงมหาวันสู่วิถีเมืองสะอาดตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่             

          ๕.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น  อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ป่าชุมชน) การดูแลรักษาแม่น้ำ  คูคลอง  ทางระบายน้ำ  ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย  เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น

          ๕.๔  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

          ๖.๑  ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง  โปร่งใส  เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร   พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน   ให้มีความรู้  ความสามารถ  ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงานแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

          ๖.๒  พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้ถูกต้องและเป็นธรรม   เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า             

          ๖.๓  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือเครื่องใช้  อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน

          ๖.๔  ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ด้วยความเป็นธรรม

          ๖.๕  พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          ๖.๖  ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน

          จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

      

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น