องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

แผนการจัดหาวัสดุ

1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567

2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566

5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566

6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566

7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566

8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566

10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566

12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

13. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

14. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

15. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

16. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

17. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

18. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

19. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2565

20. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

21. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

22. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

23. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

24. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

25. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

26. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

27. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

28. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

29. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

30. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

31. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

32. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

33. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

34. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

35. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

36. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

37. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม2564

38. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

39. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

40. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

41. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

42. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

43. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

44. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

45. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

46. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

47. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

48. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

49. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

50. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

51. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

52. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

53. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

54. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

55. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

56. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

57. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

58. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

59. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

60. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

61. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

62. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

63. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

64. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

65. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

66. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

67. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

68. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

69. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี 2561

70. รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

71. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

72. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

73. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

74. รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

75. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

76. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

77. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

78. รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)

79. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

80. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

81. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

82. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

83. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

84. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

85. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น