องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงาน

1. แผนกาารดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ 2567

2. ประกาศ แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ 2566

3. แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ 2566

4. รายงานเเสดงการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เเก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

7. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

8. กฎบัติการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เวียงเชียงรุ้ง

9. นโยบายเเละขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

10. เเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

11. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

12. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

13. แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

14. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

15. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16. แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

17. แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

18. แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

19. รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20. แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

21. รายงานการติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561

22. แผนการปฏิบัติงานของงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

23. แผนการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

24. แผนการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

25. แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562

26. แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

27. แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

28. แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

29. แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 2

30. แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

31. แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

32. แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น