องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

รายงานผลการปฏิบัติงาน

1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3. รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำจากบ่อดินไหลท่วมนาข้าวชาวบ้านได้รับความเสียหาย บ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ 12

4. รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจโรงรับซื้อยาพารา

5. รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

6. แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมอาชีพทำปุ๋ยชีวภาพ(อัดเม็ด) และการเผาถ่าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6

7. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่วเสริมอาชีพทำปุ๋ยชีวภสพ(อัดเม็ด)และการเผาถ่าน บ้านป่าตึง หมู่ทีี่ 6

8. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

9. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

11. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

12. รายงานผลการจัดทำโครงการเลืิอกตั้ง กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

13. รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564)

14. รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

15. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร อบต.ดงมหาวัน งบประมาณ พ.ศ.2564

16. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ อบต.ดงมหาวัน รอบ 12 เดือน

17. รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

18. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ อบต.ดงมหาวัน รอบ 6 เดือน

19. รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

20. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 เดือน)

21. รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

23. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

24. รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

25. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (รอบ12เดือน)

26. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรกของปี 2564

27. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

28. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

29. แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

30. รายงานการเงินและบัญชี ปี 2564

31. รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564

32. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

33. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี2563

34. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

35. รายงานผลการประชุมติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ

36. รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

37. รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

38. การจัดทำสมุดบันทึกรายรับจากการขายขยะรีไซเคิล

39. สำรวจข้อมูลขยะอันตราย

40. โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน

41. จิตอาสาพัฒนาห้องน้ำสาธารณะล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์

42. แผนการปฏิบัติการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย

43. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน

44. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า

45. กิจกรรมประชาสัมพันธ์แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

46. กิจกรรม 7 วิธี ลด เลิก พลาสติกและโฟม แบบเห็นผลทันตา

47. กิจกรรมรณรงค์การเก็บขยะและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

48. กิจกรรมจัดทำถังขยะอินทรีย์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมหาวัน จำนวน 3 ศูนย์

49. กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อบต. ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน 11 หมู่ สถานศึกษา รพ.สต.

50. กิจกรรมนำส่งขยะอันตรายจากชุมชนเพื่อนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

51. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม

52. โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

53. กิจกรรม อบรมเทคนิคการคัดแยกขยะอันตราย

54. กิจกรรม อบรมการทำถังขยะอินทรี/ถังขยะเปียกครัวเรือน (Green Cone)

55. กิจกรรม อบรมส่งเสริมการลด การคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) ตามหลักการ 3 Rs

56. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในสถานที่ราชการ และฝึกปฏิบัติการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ที่ทำการ อบต.ดงมหาวัน หมู่ 5

57. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการฝึกปฏิบัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัดป่าเลา หมู่ 3

58. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลัก 3 Rs บ้านดงมหาวัน หมู่ 1

59. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2562

60. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ปี 2563

61. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน 2563

62. รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

63. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปี 2562

64. สรุปผลการดำเนินงานดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชขการ พ.ศ.2558 ประจำปี 2562

65. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

66. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 ของ อบต.ดงมหาวัน

67. ประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2562

68. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

69. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

70. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2560

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น