องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ระบบสารสนเทศ

หัวข้อหลัก ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (HLR)

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (CCIS)

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท.(ele)

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX)

ระบบบัญคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น