องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

งานการเจ้าหน้าที่

1. ประมวลจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

» 1.1. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
» 1.2. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
» 1.3. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

2. สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงดงมหาวัน

» 3.1. คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการเเทนให้ รองนายก อบต.
» 3.2. คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการเเทนให้ ปลัด อบต.

4. รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง

» 4.1. รายงานสรุปผลการอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» 4.2. รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของนักงานส่วนตำบล เเละพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5. รายงานผลการอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดทำเเผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 เเละงานประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

» 6.1. สรุปขั้นตอนการเลื่อนระดับประเภทวิชาการ
» 6.2. สรุปขั้นตอนการเลื่อนระดับประเภททั่วไป
» 6.3. วินัย และการรักษาวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
» 6.4. ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2558

7. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

» 7.1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
» 7.2. ประกาศกำหนดจำนวนวันลาและจำนวนวันมาสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
» 7.3. ประกาศ เรื่องกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
» 7.4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» 7.5. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» 7.6. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» 7.7. ประกาศ การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» 7.8. ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2563

8. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

» 8.1. หลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
» 8.2. ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569
» 8.3. หลักสูตรการอบรมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.2566 (หลักสูตรระยะสั้น) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน พ.ศ.2566
» 8.4. หลักสูตรการอบรมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.2566 (หลักสูตรระยะสั้น)
» 8.5. หลักสูตรการอบรมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.2565
» 8.6. ประกาศแผนการอบรม เพิ่มเติม รอบ 3 (สถานการณ์โควิด)
» 8.7. แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

9. หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

» 9.1. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564
» 9.2. ประกาศ หลักเกณฑ์การขอกลับเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ. 2563
» 9.3. ประกาศ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

10. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

» 10.1. ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การโอน ย้าย พ.ศ.2562
» 10.2. ซักซ้อมแนวทางการรับโอน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

11. ใบลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน

12. สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น