องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองคลัง
นางนงค์รักษ์ ขันทะ
ผู้อำนวยการกองคลัง 083-6568889
นางสุมาลี สมเสมอใจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 093-1838444
ว่าง -รับโอน ย้าย
นักวิชาการพัสดุ(ปก./ชก.)
ว่าง รับ โอน ย้าย
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
ว่าง รับ โอน ย้าย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
นางศิริพร สุวรรณภา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ) 081-3867803
นางอภิสรา พิกุลทอง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี 081-9607895
นางสาวสุภาวรรณ์ มณีจันสุข
คนงาน (081-0279166)
นางสาวจันทร์ธิดา เเดนศิริ
จ้างเหมาบริการ (ช่วยปฏิบัติงานเเผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน) 097-1258133
นางสาวทัศพร โสจันดี
จ้างเหมาบริการ (เพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการคลัง) 065-6367548
นายนรินทร์ สีหาเวช
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล กองคลัง) 080-9251970

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น