องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

สำนักปลัด

นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด 089-9565867
นายประเสริฐ กุยรัมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (089-5846371)
นางวิไลวรรณ นามวงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (094-6169936)
นายตุรากร ราชเมืองแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ (082-9322342)
นางสาวพิชญานิน ทะเครือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(
นายวิศรุต อุปารี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 091-8520078
จ่าสิบเอกกิตติคง ปัญจรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน 090-9105184
นางสาวอังคณา ริยะเทน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 084-4812252
ว่าง รับ โอน ย้าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
นางสาวพรพิมล ดวงแก้วฝ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 061-3455465
น.ส.นุชราภรณ์ ละหว้า
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน 099-0237905
นายธีรยุทธ นัยติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา(ทักษะ) 087-7861752
นายอาณัฐ นามศร
พนักงานดับเพลิง 082-9476743
นายคมสันต์ ชุมปวน
พนักงานดับเพลิง 083-2046526
นายภาณุพงศ์ นัยติ๊บ
พนักงานดับเพลิง 087-5674529
นายศุภากร สุขไกรทิ
พนักงานดับเพลิง (092-6180782)
นางศรีไพ ท่อนคำ
นักการ 081-1886648
ว่าง รอสรรหา
คนงานสำนักปลัด
นายทศพล ทาบุญสม
พนักงานขับรถยนต์ (092-1874137)
นายสนม ท่อนคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนสวน) 086-9107328
นางสาวสลาญรัส นัยติ๊บ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)098-7488902
นายกรัณฑ์กมล สุภาวรรณรัตน์
จ้างเหมาบริการ (งานประชาสัมพันธ์) 098-7506519
นายณัฐพงศ์ พิมพ์อุบล
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ขับรถบรรบทุกน้ำ) 064-5961398
นายวิทวัส เเซ่ว่าง
จ้างเหมาบริการ (ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุข) 061-5737819

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น