องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ดงมหาวัน

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต