องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางราคากลางโครงการต่อเติมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิวทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ) จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 10 บ้านปงบน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิวทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ) จุดเริ่มต้นถนนสี่เลน จุดสิ้นสุดคันพนังหิน (สายหนองตะเคียน) หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้นสามแยกหนองปลาขาว จุดสิ้นสุดสามแยกป่ายางพารา นายพงศ์ศักดิ์ แสงตารัตน์ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรา

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้นบ้าน นายจตุพล สีแสงนันท์ จุดสิ้นสุดนา นายทูล ธรรมจักร หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการหินทิ้งป้องกันตลิ่งแม่น้ำกก หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม จุดตั้งแต่บ้านนายวงค์ บุญมา ถึงบ้านนายสิงห์คำ ปะระมะ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จุดเริ่มต้นบ้าน นายทอง โพธิ์คำทึง จุดสิ้นสุดนา นายศราวุธ ศรีประดับ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกันการพังทลายหน้าดินคันสระน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงคันพนังประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกหนองหล่ม หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิวทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ) จุดเริ่มต้นนา นางระเบียบ คำมูล จุดสิ้นสุดนา นายถวิล สมภูสาร หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด

ตารางราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิวทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ) จุดเริ่มต้นถนนลาดยาง จุดสิ้นสุดนา นายถวิล วิยา หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชี

ตารางราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร (รื้อผิวทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ) จุดเริ่มต้นถนนสี่เลน จุดสิ้นสุดคันพนังนา นางแพง ฝายแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 44 เมตร โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธ

ตารางราคากลาง โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม จุดตั้งแต่บ้านนายวงค์ บุญมา ถึงบ้านนายสิงห์คำ ปะระมะ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปงบน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 44 เมตร โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 44 เมตร โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกหนองเม่า 1, หนองเม่า 2 และหนองเม่า 3 หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางเข้าป่าชุมชน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกคลองร่องมะเกี๋ยง จุดเริ่มต้นนา นายบุญเลิศ จันทะนาม จุดสิ้นสุดหนองผาแดง หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกคลองร่องเรือ จุดเริ่มต้นหนองผาแดง จุดสิ้นสุดหนองป่าคา หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หน้าโรงเรียนบ้านปงเคียน หมู่ที่ 10 บ้านปงบน จุดเริ่มต้นบ้านอาจารย์มนูญ ศิริเมืองจันทร์ จุดสิ้นสุดสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ตารางราคากลางโครงการขยายไหล่ถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง จุดเริ่มต้นบ้านนายวิโรจน์ สารพิมพ์ จุดสิ้นสุดสวนนายไพบูลย์ ศิริเมืองจันทร์ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเพื่อการเกษตรเส้นหนองด่าน หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดสามแยกหนองป่าไคร้ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 2 บ้านร่องหวาย จุดเริ่มต้นบ้านนายพิศ จอมแพง จุดสิ้นสุดบ้านนายฉลอง โกสีลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 2 บ้านร่องหวาย จุดเริ่มต้นบ้านนางนารี ดีไร่ จุดสิ้นสุดบ้านนายเจด็จ โคตรบรรเทา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการเทคอนกรีตเชื่อมปากซอยกับถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม จำนวน 3 จุด ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสา ทิพย์อาสน์

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 9

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านดอย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปสระน้ำประปาหมู่บ้าน

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม ซอย 8 และ ซอย 10

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่อง

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา

ตารางราคากลางโครงการเทลาน คสล. รอบบริเวณเมรุบ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรทางเข้าป่าชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านปงบน

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านปงบน

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย

ตารางราคากลางโครงการเทลาน คสล. รอบบริเวณเมรุ บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านนายแดน สายน้ำผึ้ง จุดสิ้นสุดบ้านนายคำปัน นันทะเสน

ตารางราคากลางโครงการขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย จุดเริ่มต้นบ้านนางสมศรี สีหาเวช จุดสิ้นสุดบ้านนายสม คำภูลา

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จุดเริ่มบ้านนายจารึก ท่อนคำ จุดสิ้นสุดบ้านนายอุ่น คำยอด

ตารางราคากลางโครงการหินทิ้งป้องกันตลิ่งแม่น้ำกก หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางราคากลางโครงการติดตั้งไฟกิ่งเพิ่ม 3 จุด หมู่ที่ 11

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ 8

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ ม. 11

ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ม.10

ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.5

ตารางราคากลางโครงการขยายไหล่ถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม ม.6

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 ม.7

ตารางราคากลางโครงการติดตั้งไฟกิ่งแบบโซล่าเซลล์ ม.5

ตารางราคากลางโครงการติดตั้งไฟกิ่งแบบโซล่าเซลล์ ม.5

ตารางราคากลางโครงการเสริมคันสระน้ำประปา ม.9

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10

ตารางราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาศาลาพักญาติ ม.5

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.5

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สันกู่-สันกลาง ม.12

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.11

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ม.11

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองหัวทุ่ง ม.12

ตารางราครากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองจากห้วยทรายถึงนานายสนิท

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ม.8

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. ม.1

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกห้วยก๊อดป่าคา-หนองหัวทุ่ง ม.12

ตารางราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.6

ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.9

ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.3

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.8 จากหนองตะเคียนถึง

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.10 เริ่มจากเขตติดต่อ

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นสันป่าค่า ม.1

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเรียบคลองร่องมะเกี๋ยว

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลุกรังเพื่อการเกษตร ม.10

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ม.7

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกคลองร่องหวาย ม.11

ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.1

ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจงานก่อสร้างเมรุ ม.3

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกหนองร่องบง ม.9

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.1

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2