องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดสามแยกหนองป่าไคร้ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 2 บ้านร่องหวาย จุดเริ่มต้นบ้านนายพิศ จอมแพง จุดสิ้นสุดบ้านนายฉลอง โกสีลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 2 บ้านร่องหวาย จุดเริ่มต้นบ้านนางนารี ดีไร่ จุดสิ้นสุดบ้านนายเจด็จ โคตรบรรเทา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการเทคอนกรีตเชื่อมปากซอยกับถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม จำนวน 3 จุด ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสา ทิพย์อาสน์

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าฌาปนสถาน หมู่ที่ 9

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านดอย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปสระน้ำประปาหมู่บ้าน

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม ซอย 8 และ ซอย 10

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่อง

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา

ตารางราคากลางโครงการเทลาน คสล. รอบบริเวณเมรุบ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรทางเข้าป่าชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านปงบน

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านปงบน

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย

ตารางราคากลางโครงการเทลาน คสล. รอบบริเวณเมรุ บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านนายแดน สายน้ำผึ้ง จุดสิ้นสุดบ้านนายคำปัน นันทะเสน

ตารางราคากลางโครงการขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย จุดเริ่มต้นบ้านนางสมศรี สีหาเวช จุดสิ้นสุดบ้านนายสม คำภูลา

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จุดเริ่มบ้านนายจารึก ท่อนคำ จุดสิ้นสุดบ้านนายอุ่น คำยอด

ตารางราคากลางโครงการหินทิ้งป้องกันตลิ่งแม่น้ำกก หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางราคากลางโครงการติดตั้งไฟกิ่งเพิ่ม 3 จุด หมู่ที่ 11

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ 8

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ ม. 11

ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ม.10

ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.5

ตารางราคากลางโครงการขยายไหล่ถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม ม.6

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 ม.7

ตารางราคากลางโครงการติดตั้งไฟกิ่งแบบโซล่าเซลล์ ม.5

ตารางราคากลางโครงการติดตั้งไฟกิ่งแบบโซล่าเซลล์ ม.5

ตารางราคากลางโครงการเสริมคันสระน้ำประปา ม.9

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10

ตารางราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาศาลาพักญาติ ม.5

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.5

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สันกู่-สันกลาง ม.12

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.11

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ม.11

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองหัวทุ่ง ม.12

ตารางราครากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองจากห้วยทรายถึงนานายสนิท

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ม.8

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. ม.1

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกห้วยก๊อดป่าคา-หนองหัวทุ่ง ม.12

ตารางราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.6

ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.9

ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.3

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.8 จากหนองตะเคียนถึง

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.10 เริ่มจากเขตติดต่อ

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นสันป่าค่า ม.1

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเรียบคลองร่องมะเกี๋ยว

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลุกรังเพื่อการเกษตร ม.10

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ม.7

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกคลองร่องหวาย ม.11

ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.1

ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจงานก่อสร้างเมรุ ม.3

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกหนองร่องบง ม.9

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3

ตารางราคากลางโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.1

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2