องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน