องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงรายจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปส่งคำขวัญเข้าร่วมการประกวด โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวบไซต์ ของสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

งานป้องกันการทุจริต  โทร.053711835-7


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ขอประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ของปปช. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2561