องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การยกร่างกฏหมายฯ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ยกร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น จำนวน 3 ฉบับ และได้ลงเผบแพร่ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมายฯ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน