องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เมื่อวันพุธ  ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.